หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


ชื่อหน่วยงานสถานที่ใช้งานชื่อผู้ใช้งานหมายเลข Analogหมายเลข VoIPสายตรง
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานธุรการ (ห้องเบอร์ 1) 5101 6501 056-717144
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานทุนนักศึกษา (ห้องเบอร์ 6) 5110 6502 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานแผนงาน (ห้องเบอร์ 3) 5111 6503 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม 1 (ห้องเบอร์ 5) 5113 6505 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5112 6500(cam) -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานพัสดุ (ห้องเบอร์ 9) 5117 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานการเงิน (ห้องเบอร์ 9) 5116 6513 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา โทรสาร (FAX) 5120 6504 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก (ห้องเบอร์ 5) 5115 6508 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม 2 (ห้องเฟรนด์) 5114 6507 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (ห้องเบอร์ 10) 5118 6511 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งาน กยศ. (ห้องเบอร์ 2) 5103 6506 -
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานประกันคุณภาพ (ห้องเบอร์ 4) 5119 6512 -
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 คณบดี คณะครุศาสตร์ 2301 8100(cam) 056-717143
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ 2302 8115 056-717145
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 สำนักงานคณะครุศาสตร์ 2302 8114
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12) ห้องเทคโนฯ คณะครุศาสตร์ 2201 8113 056-717147
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 แฟ็ก สำนักงานคณะครุศาสตร์ 2306 8112 056-717147
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12) ภาคพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ 2202
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ 2203
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 รองคณบดีคณะครูศาสตร์ฝ่ายวิจัย 2205
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร13)ชั้น1 ห้องหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 2303
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร13)ชั้น2 ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 2304 8107
คณะครุศาสตร์ อาคารศูนย์เด็กเล็ก ศุนย์ เด็กเล็ก 2402 8106 056-717127
คณะครุศาสตร์ อาคารศูนย์เด็กเล็ก ห้องพักอาจารย์ปฐมวัย 2401 8105
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร13)ชั้น2 ห้องพักอาจารย์ คณะครุศาสตร์ 2307 8104
คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร13)ชั้น1 ภาคจิตวิทยาคณะครุศาสตร์ 2305 8103
คณะครุศาสตร์ อาคารครุศาสตร์ (อาคาร 13) งานแนะแนว 2310 8102
คณะครุศาสตร์ โรงยิมส์ใหม่ โรงยิมส์ใหม่ 2311 8101
คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ห้องวิทฯ - คณิตฯ 2308 8116
คณะครุศาสตร์ โรงยิมเก่าชั้น 1 โรงยิมเก่าชั้น ๅ (อ.วัฒนา) 2112 8118
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 4 รัฐประศาสนศาสตร์ 1923 056717163
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร สำนักงานคณะมนุษย์ ฯ คณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5402 056-717136
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร สำนักงานคณะมนุษย์ ฯ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์ 5401 8511
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร สำนักงานคณะมนุษย์ ฯ แฟ็ก สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์ 5405 056-717137 (FAX)
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(อาคาร3)ชั้น1 ภาคสังคมศาสตร์ 1304 056-717135
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(อาคาร3)ชั้น1 วิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ 1305
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(อาคาร3)ชั้น1 ภาควิชานิติศาสตร์ 1309 8525
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(อาคาร3)ชั้น2 ห้องโรเนียว คณะมนุษย์ศาสตร์ 1301
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(อาคาร3)ชั้น3 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ 1307 8515
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(อาคาร3)ชั้น3 ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์ 1311
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์(อาคาร3)ชั้น1 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษย์ 1303
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) 4504 8518 056-717138
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) 4505 8517
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอรื ชั้น3 ภาษาต่างประเทศ ( ห้องพักอาจารย์ ) 4506
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร อเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ วิชาดนตรี 5404
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร อเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ วิชาดนตรี 5403
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น4 รัฐประศาสนศาสตร์ 1310 8522 -
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น4 รัฐประศาสนศาสตร์ 1921 -
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น4 รัฐประศาสนศาสตร์ 1922 -
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ งานการเงินคณะมนุษยศาสตร์ฯ 5406 8509
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1324 8508
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1326 8507
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1322
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักครูสาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รศ.ดร.ธีระภัทรา ) 1321 8530
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักครูสาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาพัฒนาสังคม (อ.จิดาภา) 1320 8529
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักครูสาขาวิชาพัฒนาสังคม ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม 1306 8528 0-5671-7167
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ห้องวิจัย /รปศ. 1314
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารนาฎศิลป์ ภาควิชานาฎศิลป์ 3103
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารศูนย์ภาษา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 4509
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ สำนักงานคณะบดี 5410 8505
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ฝ่ายวิชาการ 5411 8504
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ 4510
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1212 8400(cam) 056-717149
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ชั้น2 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 1211 8405 056-717134
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ชั้น2 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 1201 8402
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ชั้น2 แฟ็ก ธุรการ คณะวิทยาการจัดการ 1213 056-717150 (FAX)
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องธุรกิจจำลอง 1231 8417
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ (อ.กนกพร) 1203
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะวิทยาการจัดการ 1204 8427
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 1205 8419
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์บัญชี คณะวิทยาการจัดการ 1206 8420
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์คอมฯ คณะวิทยาการจัดการ 1207 8421
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 1208 8422
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์ท่องเที่ยว 1209 8423
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ 1210 8429
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 1215 8403 0-5671-7166
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์เศรษฐศาสตร์ 1904 8416
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์ 1214 8424
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์นิเทศศาสตร์ (ดร.ณัฐแก้ว) 1216
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องสตูดิโอ 1232
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์นงลักษณ์ 1909 8412
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ชั้น2 ห้องประชุมชั้น 2 1233
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ชั้น3 ห้องประชุมชั้น 3 1236
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์การตลาด 1235 8411
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ห้องคอมพิวเตอร์อาจารย์ 1237 8415
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร คณะวิทยาการจัดการ ชั้น1 ห้องประชาสัมพันธ์ 1238 8406
คณะวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาการจัดการชั้น 2 งานธุรการ สำนักงาน 1240,1241,1242 8407
คณะวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาการจัดการชั้น4 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ชั้น 4 1245 8408
คณะวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาการจัดการชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 1248 8409
คณะวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาการจัดการชั้น 2 ห้องแม่บ้านชั้น 2 1246 8428
คณะวิทยาการจัดการ ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1250 8413
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการชั้น 2 รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ 1249 8401
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2711 8200(cam) 056-717130
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2716 8207
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 รองคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 2718 8205
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 รองคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัย 2720 8206
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 รองคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2717 8204
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2708 8208 056-717122
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2719 8210
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ 1410 8209
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2714 8213
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 แฟ็ก ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1402 056-717123 (FAX)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 ห้องถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ 2721
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสิรินธร ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ 2702 8225
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 ห้องพัก อาจารย์สิ่งแวดล้อม 2703 8229
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 ห้องพักอาจารย์ เคมี 2705 8220
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 ห้องพักอาจารย์ เคมี 2713 8221
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ เคมี 1501
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น1 ห้องพักอาจารย์ เคมี 2710 8222
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น2 ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2706
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น4 ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา 2709 8224
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร สิรินธร ชั้น4 ห้องพักอาจารย์ ฟิสิกส์ 1502
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น1 ห้องพักอาจารย์ ชีววิทยา 4507
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4503, 4550, 4551
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร คณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 4 )ชั้น2 ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ 1407 8228
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ 4550 8214 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์ 4551 8215 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น 3 คลีนิคคอมพิวเตอร์ 4508 8216
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์ภาษาฯ ชั้น 3 labboy คณะวิทยาศาสตร์ 4552 8217
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสิรินธร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา/รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานการเงิน/งานพัสดุ 1245 8202
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 4 ภาควิชาสิ่งแวดล้อม 1325,1405 8201
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสิรินธร ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเคมี 2707
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโลโลยีสารสนเทศ แม่บ้านสำนักวิทยบริการฯ (กาว-นี) 6127
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3904 8300(cam)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3908
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวางแผนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3901
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3903
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 ธุรการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3906 8315
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 สำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3913,3907 8314
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 แฟ็ก สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 3916 056-717151 (FAX)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น4 ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3909
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น2 ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3910
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น1 รองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 3911
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ราชภัฏกสิการ ชั้น2 ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3912
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3914
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์เกษตรศาสตร์ 3915
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์ 1422
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ 1455
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ 1433
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ วิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคณะเกษตร 1444
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ห้องปฎิบัติการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3701
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ เกษตรศาสตร์ 3601
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ เกษตรศาสตร์ 3803
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารคหกรรมศาสตร์ ชั้น2 คหกรรม 4501
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารคหกรรมศาสตร์ ชั้น3 คหกรรม 4502
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการผลิต ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1603 (Fax) 056-717124 (Fax)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 6 ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1602
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 3 ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีก่อสร้าง 1604 8329
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเทคโนโลยี ก่อสร้าง ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีก่อสร้าง 1605
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 3 (ชั้น 3) ห้องพักอาจารย์ ออกแบบการผลิต 1606
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้น 2 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1704 8334 056-717126
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรม 4 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1702 8335
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ห้องสมุด) 1703 8332
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 6 ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1601
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 3 (ชั้น 3) ห้องพักอาจารย์ ออกแบบการผลิต 1607
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 5 (ชั้น 1) ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1608
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 5 (ชั้น 1) ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1609 056717164
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 5 (ชั้น 2) ห้องพักอาจารย์ เทคโนโลยีการผลิต 1610
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องมือ) 1701 8333
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ 1466
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 1 ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ 1488
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ อิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ 1466
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ชั้น 1 คลีนิคเทคโนโลยี 1611,1612
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารทคโนโลยีอุตสาหกรรม1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1490,1491
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารราชภัฏกสิการ หัวหน้าสำนักงาน 3905 8304
งานกองกลาง อาคารโรงเก็บ ยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะ 3802 6409
งานกองกลาง อาคาร พยาบาล ฝ่าย พยาบาล 2501 6415
งานกองกลาง อาคารโภชนาการ โรงอาหาร 2904
งานกองกลาง อาคารร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า สหกรณ์มหาวิทยาลัย 5508 056-717157
งานกองกลาง ร้านค้า สหกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านค้า สหกรณ์มหาวิทยาลัย 5503
งานกองกลาง อาคาร แปดเหลี่ยม ร้านถ่ายเอกสาร 4525 056-717156
งานกองกลาง โรงกรองน้ำประปา งานซ่อมบำรุงระบบประปา 5504
งานกองกลาง ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ป้อมยามทางเข้า ประตู1 5555
งานกองกลาง ประตูทางออกมหาวิทยาลัย ป้อมยามทางออก ประตู2 3202
งานกองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร) 2014 6411
งานกองกลาง โรงแรมช่ออินทนิล ชั้น1 เคาว์เตอร์ โรงแรมช่ออินทนิล 2621 056-717129
งานกองกลาง โรงยิมส์ ห้องออกกำลังกาย โรงยิมส์ 2111 6417
งานกองกลาง โรงยิมส์ ห้องพักอาจารย์ โรงยิมส์ 2112
งานกองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดีเดิม งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 5507 -
งานกองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายอาคาร) 2015
งานกองกลาง โรงซ่อมบำรุง (หน้าบ้านพักอธิการบดี) ฝ่ายซ่อมบำรุง 5505
งานกองกลาง อาคารชั่วคราว (ข้างสหกรณ์) ห้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 5501
งานกองกลาง อคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น M ผู้อำนวยการกองกลาง 3232
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า รองผู้อำนวยการฝ่านส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 1934 6301
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดี เดิม ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานธุรการ จัดซื้อจัดจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ 1908 6306 056-717141
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดี เดิม ชั้น 1 เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัย งานวารสาร วิเคราะห์ข้อมูลสรุปโครงการ 1918 6305
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 1915 6300(cam)
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ 1931 6304
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 1931 6303
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 1933 6302
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า งานวิจัยและพัฒนา งานเขียนเว็บ งานบริการวิชาการ งานสารบรรณ 1932 6307
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า ที่ปรึกษางานบริการวิชาการและงานวิจัย 1930 6308
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า เจ้าหน้าที่การเงิน 1936 6309
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 อธิการบดี 1101,1104 7001(cam) 056-717101
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 นายกสภามหาวิทยาลัย 1142 7003 -
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 1102 7005(cam) 056-717102
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1103 7006(cam) 056-717103
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย 1106 7009(cam) 056-717106
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1132
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 รองอธิการบดีฝ่ายนิติกรและการจัดการสถานศึกษานอกสถานศึกษา 1131 0-5671-7165
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1108
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 เลขาหน้าห้องอธิการบดี 1109 7002 (cam)
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 โทรสาร (FAX) หน้าห้องอธิการบดี 2233 056-717158 (Fax)
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) บ้านพักในมหาวิทยาลัย บ้านพักอธิการบดี(บ้านพักในมหาวิทยาลัย) 6000 056-717146
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี เดิม ชั้น2 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1199
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 1133 7014(cam)
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสภาและเลขานุการ 1140 7013(cam)
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 1134
สำนักงานอธิการบดี (งานบริหาร) อาคารกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5112 7012(cam) 056-717100 ต่อ 5112
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 1119 7100(cam) 056-717118
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารงานประชาสัมพันธ์ โอเปอเรเตอร์ 0 056-717100
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 เลขาหน้าห้องอธิการบดี 1109 7201 056-717107
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น3 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1140 7704 056-717159
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1138 7207 056-717106
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 หัวหน้า งานธุรการกลาง 1123 7208
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 (แฟ็ก) ธุรการกลาง 2222 056-717110 (FAX)
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 ธุรการกลาง 1111 7209 056-717109
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM หัวหน้ากองนโยบายและแผน 1124 7606 056-717112
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM กองนโยบายและแผน 1112 7605 056-717111
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งานประกันคุณภาพ 1113 7607 056717113
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM ตรวจสอบภายใน 1114 7601 056-717114
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 หัวหน้างานพัสดุ 1115 7501 056717115
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานพัสดุ 1116 7500
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 หัวหน้า งานคลัง 1139 7303
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานคลัง (เคาร์เตอร์/ตรวจเอกสาร) 1125 7302
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานคลัง (งานบัญชี) 1127 7301 056-717133
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งาน การเจ้าหน้าที่ 1117 7405 056-717116
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM หัวหน้างาน การเจ้าหน้าที่ 3217 7404
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งาน เลขานุการ 1118 7708 056-717117
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารหลังเก่า)ชั้น2 ห้องประชุมน้อยสีป้อ 1107
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารหลังเก่า)ชั้น2 ห้องเตรียมอาหารห้องประชุมน้อยสีป้อ 3201
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM รองผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี 3209 7203 056717121
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM ฝ่ายนิติกร 3208 7401
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 ศนย์การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 3206
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารงานประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัย FM106.25Mhz 3240 7707 056-717125
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หอประชุมประกายทอง หอประชุมประกายทอง 2901
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) หอประชุมประกายเพชร หอประชุมประกายเพชร 2013
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมชั้น 2 1136
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งานสวัสดิการและทรัพย์สิน 1222 7205
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี งานระบบแสงเสียง หอประชุม 3219,3212
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น4 งานระบบแสงเสียง หอประชุม 3220
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM กองนโยบายและแผน 1146 7603 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานคลัง (จ่ายเงินงบประมาณ/งบนอก) 1141 7300 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM กองนโยบายและแผน 1145 7604 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งาน การเจ้าหน้าที่ 1150 7400 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM กองนโยบายและแผน 1147 7600 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้องประชุมชั้น3 1160 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 1999 7101 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 งานประกันคุณภาพ 1152 7602 -
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สำนักงานอธิการบดี สหกิจศึกษา 1173 7709 056-717161
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) สำนักงานอธิการบดี สหกิจศึกษา 1174 7710 056-717160
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งาน การเจ้าหน้าที่ 1151 7403
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งาน การเจ้าหน้าที่ 1153 7402
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นM งานฝังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 2502 7712
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น M งานประชุมและพิธิการ 1172 7200 0-5671-7162
สำนักงานอธิการบดี (งานสำนักงาน) อาคารสำนักงานอธิการบดี ช้ัน 2 ห้องแม่บ้านชั้น 2 1137
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2805 6100
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 งานบริหาร ธุรการ และเลขานุการ 2812 6107 056-717153
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 แฟ็ก สำนักงาน สำนักวิทยบริการ 2813 6108 056-717154 (FAX)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานบริการคอมพิวเตอร์) 2802 6102 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 งานบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด 2844 6122
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์) 2803 6103
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 เคาว์เตอร์รยืมคืนหนังสือ ชั้น1 2825 6112
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น2 หัวหน้างานห้องสมุด 2821 6110
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น2 งานโสตทัศนูปกรณ์ 2828 6115
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น1 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 2846 6124
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 งานธุรการ (วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์) 2832 6117
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ 2831 6116
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 2841 6119
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานบริหาร/งานหอสมุด) 2801 6101 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 งานระบบ MIS (วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ ) 2833 6118 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น2 งานบรรณารักษ์ 2822 6111
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 งานธุรการ สำนักงาน 2811 6106
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 งานประกันคุณภาพ / งานพัสดุ 2814 6109 -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 2804 6104
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น3 งานบริการห้องสมุดชั้น 3 2826 6113
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 (พี่เวียน) เคาว์เตอร์วารสารหอสมุด ชั้น1 2827 6114
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 งานบริการเว็บไซต์/งานบริการ Server 2843 6121
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) 2847 6125
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (งานห้องสมุดกลาง) 2806
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น1 งานบริการระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ภายใน - 6120
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง DATA Center DATA Center - 6123
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณาราชนครินทร์ ชั้น 1 สำนนักงาน การเงินสำนักวิทยบริการ (พี่นุช) 2814 6126
สำนักศิลปวัฒนธรรม อาคาร ศิลปวัฒนธรรม ห้องผู้อำนวยการ สำนักศิลปวัฒนธรรม 1801
สำนักศิลปวัฒนธรรม อาคาร ศิลปวัฒนธรรม สำนักงาน สำนักศิลปวัฒนธรรม 1802 6201
สำนักศิลปวัฒนธรรม อาคาร นาฏศิลป์ ห้องพักอาจารย์ วิชานาฏศิลป์ 2011
สำนักศิลปวัฒนธรรม อาคาร นาฏศิลป์ ห้องพักอาจารย์ วิชานาฏศิลป์ 2012
สำนักศิลปวัฒนธรรม อาคาร นาฏศิลป์ หน้าห้องพิธี (นาฏศิลป์ 3401 6204
สำนักศิลปวัฒนธรรม อาคาร นาฏศิลป์ ห้องโขน (นาฏศิลป์) 3402 6205
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1128 6000(cam)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 รองผู้อำนวยการ งานรับเข้า/งานทะเบียนและประมวลผล 1709 6004
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 รองผู้อำนวยการ งานบริหาร 3204 6003
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 รองผู้อำนวยการ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 3205 6002
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 1122 6010
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานสหกิจศึกษา 1173 6015
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 แฟ็ก งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1120 056-717120 (FAX)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานรับเข้า 1121 6009 056-717119
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานทะเบียนและประมวลผล 1129 6008
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานบริหารและธุรการ 1130 6007
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานสารสนเทศสำนักส่งเสริมวิชาการ 2504 6006
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1 งานศูนย์ให้การศึกษภายนอกมหาวิทยาลัย 3206 6005
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี เดิม บัญฑิตศึกษา 1906 -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี เดิม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัญฑิตศึกษา 1902 -
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า นักวิชาการศึกษางานบัณฑิตศึกษา 1912 6013
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดีเก่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานบัณฑิตศึกษา 1937 6014